Meet Malmö-portalen

Kärnan i Meet Malmö är dialog och samverkan mellan näringsliv, kommun och andra aktörer. Idén som samarbetet ska kretsa kring ska vara av strategisk karaktär för såväl Malmö stad som dess näringsliv och ha fokus på social hållbarhet. Läs mer nedan om kriterierna, hur du lämnar en idé eller bidrar till arbetet.

Kriterier för att lämna en idé till Meet Malmö-portalen >>
Jag har en idé (gå till formulär) >>
Idén är lämnad – vad händer nu? >>
Jag har ingen idé men vill gärna vara med i en arbetsgrupp (Gå till Resursbanken) >>


Kriterier för att lämna in en idé till Meet Malmö-portalen

De viktigaste kriterierna är att idén eller frågeställningen syftar till samarbete mellan näringsliv och Malmö stad, utvecklar näringslivet och verkar för en socialt hållbar utveckling i stort. Avsändare för en idé kan vara företrädare för näringslivet, Malmö stad eller annan myndighet eller organisation. Det kan till exempel gälla gemensamma arbetsgrupper eller samfinansiering av olika satsningar.

När du fyller i din ansökan kommer du få svara på några frågor där du beskriver hur just ditt förslag eller din idé svarar mot kriterierna.

Obs! Idéer som enbart handlar om finansiering/bidrag eller marknadsföring av tjänste- eller produktutveckling för enskilda företag kommer inte att behandlas inom ramen för Meet Malmö.

Samverkan mellan Malmö stad och näringslivet
För att en fråga ska höra hemma i Meet Malmö krävs att den innefattar samarbete mellan Malmö stad och delar av näringslivet. Den kan naturligtvis också inkludera andra aktörer till exempel andra myndigheter, branschorganisationer eller företrädare för civilsamhället. Det är viktigt att du redan i detta skede kan tydliggöra hur samarbetet/samverkan skulle kunna formaliseras.

Social hållbarhet
Alla idéer och förslag som ryms i Meet Malmö ska på något sätt syfta till att stärka en socialt hållbar utveckling i Malmö. Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle med jämlika förutsättningar för ett bra liv, en trygg uppväxt, god utbildning, bra arbete och goda boendemiljöer  För att åstadkomma detta krävs samarbeten över gränser, i det vi kallar kunskapsallianser. Läs mer om Malmö stads arbete med social hållbarhet >>

Näringslivsutveckling
Frågor som hanteras inom ramen för Meet Malmö ska också ta fasta på att det ska finnas vinningar för alla de aktörer som deltar i arbetet. Det ska alltså finnas en tydlig idé om hur näringslivet kan gynnas av arbetet, både konkret och i det lite större perspektivet.

Malmö stad arbetar för att företag ska trivas, utvecklas och vilja etablera sig i Malmö. Att de idéer och förslag som lämnas till Meet Malmö svarar mot något eller några av dessa ambitioner är centralt.

Kommunens rådighet
Idéer eller frågor inom Meet Malmö ska primärt röra frågor där kommunen har antingen ett lagstadgat eller självpåtaget ansvar. Många av frågorna som rör social hållbarhet ligger inom kommunens ansvarsområde och rådighet, men det finns vissa frågor (till exempel förslag till lagändringar eller ansvar som tydligt vilar på annan instans eller myndighet) som Malmö stad inte kan och/eller ska arbeta med. Sådana frågor kan inte rymmas inom Meet Malmö.

Ditt eget engagemang
Avslutningsvis ska du som idélämnare själva vilja och kunna ställa upp i en eventuell arbetsgrupp kring ditt förslag. Det är alltså inte möjligt att lämna idéer som du själv inte vill fortsätta vara med och arbeta.

Uppfyller din idé kriterierna? Klicka här för att lämna din idé! >>

 

Idén är lämnad – vad händer nu?

När en idé lämnats till portalen hanteras den av Näringslivskontoret, och senast tre veckor efter att du lämnat in din idé till portalen får du en återkoppling från oss. De idéer som lever upp till kriterierna och som bedöms ha förutsättningar att tas vidare bemannas med Meet Malmö-resurser, vilka är representanter från näringslivet, Malmö stad samt eventuella andra aktörer som bedöms viktiga för projektet. Näringslivskontoret tillser också att varje projektgrupp får det processtöd som krävs.