COVID-19 Vad händer i Europa?

Europeiska Kommissionen och EU’s medlemsländer har satt in ett antal åtgärder för att motverka den ekonomiska tillbakagången inom EU p g a Coronaviruset. Det handlar om bidrag i olika former, mer än 50-100 miljarder Euro och låne möjligheter för mer än 1000 miljarder euro totalt dels för att begränsa spridningen av viruset, säkerställa tillgång till medicinsk utrustning, öka forskningen och ta itu med socio -ekonomiska effekter av denna kris. Och slutligen för att bistå Europa med återöppnandet av våra ekonomier mm.  

Sammanhållningspolitiken var det första område som man delvis avreglerat. Kallat ”Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)”. Det handlar om att mobilisera outnyttjade Strukturfondsmedel i respektive EU Medlemsland som ett snabbt svar på krisen. Det här är inte nya pengar, utan outnyttjade pengar från EU: s budget för strukturfonder. Beloppen för varje EU-land beror på hur mycket som ursprungligen var tillgängligt för varje medlemsstat och hur mycket de har återstående att spendera från EU: s struktur- och sammanhållningsfonder. Pengar kan tilldelas av förvaltningsmyndigheten i respektive EU land och omprioriteras till nya stöd till de mest drabbade regionerna, med förenklade förfaranden och med minsta administrativa bördor. Man lägger speciellt fokus på 3 områden, utgifter för hälso- och sjukvård, stöd till korttidsarbete och stöd till små och medelstora företag. Stöden omfattar även andra industrier eller sektorer som att ge fiskare stöd för tillfälligt upphörande av fiskeaktiviteter och förskottsbetalningar och likviditet för jordbrukare för att undvika problem i livsmedelsproduktionen. Europeiska kommissionen har inrättat en central informationsplats som är avsedd för informationsutbyte med medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter och medborgare. Om du har ytterligare frågor om användningen av dessa medel kontakta: EC-CORONA-RESPONSE-INVESTMENT-SECRETARIAT@ec.europa.eu

FEAD, den Europeiska fonden för de mest utsatta introducerar också mer flexibla regler för  europeisk hjälp. Det kommer nu att vara möjligt att leverera mathjälp och basmaterialhjälp också via elektroniska kuponger och att tillhandahålla skyddsutrustningen för att minska risken för kontaminering för speciellt utsatta grupper.

EU: s solidaritetsfond stöder medlemsstater som drabbats av stora naturkatastrofer. Kommissionen har föreslagit att man utökar tillämpningen till att omfatta också COVID-19. Det innebär att EU’s medlemsstater kan begära ekonomiskt stöd från fonden.

”Nödstödinstrument” inrättades av Europeiska kommissionen i mars. ”RescEU” stockpile[i] handlar om att Kommissionen kan anskaffa nödutrustning som skyddsmasker, ventilatorer mm, införskaffa detta material och distribuera den till de länder som har störst behov. Det handlar också om logistik stöd vid distributionen av dessa material.

Den Europeiska fonden för justering av globaliserings effekter har också frigjort medel, inte minst för att stödja arbetare som förlorar sina jobb.

SURE är ytterligare ett tillfälligt instrument som införts av Europeiska kommissionen. Syftet är att dämpa eller minska arbetslöshetsriskerna i en nödsituation. Fonden har cirka 100 miljarder Euro tillgängliga, som Medlemsstaterna kan låna pengar från. Lånen ska bidra och hjälpa till att överbygga de extrema förhållande vi befinner oss i. Lånevillkoren är arrangerade så att de ska vara speciellt förmånliga för medlemsstaterna att ansöka om. Medlen är inte öronmärkta per medlemsstat, utan kan sökas fritt av alla.

Horisont 2020, (EU’s forskningsprogram) och andra finansieringsprogram har nu en gemensam europeisk plattform för just Corona insatser med syftet att förbättra logistik, koordinering av insatser mm. COSME, (EU’s småföretagar program) förväntas också omdirigera medel för att stödja myndighetsinsatser samt för att stimulera ekonomiskt stöd för innovation inom små och medelstora företag.

Europeiska investeringsbanken (EIB), spelar en viktig roll just nu tillsammans med kommissionen genom ett antal olika fonder och lånemekanismer.  Man har öronmärkt medel för att överbrygga korta finansieringsbehov för små och medelstora företag. Detta genom t ex Europeiska investeringsfonden (EIF) och via Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Dessa medel kommer att hjälpa åtminstone 100 000 små och medelstora företag och små mid-cap-företag

Europeiska centralbanken (ECB) kommer att tillhandahålla ett Pandemisk nödköpsprogram på upp till 750 miljarder euro fram till slutet av 2020 för att lindra växande statskulder hos medlemsländerna under krisen. Även den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), tillsammans med andra ledande utvecklingsbanker, undersöker åtgärder för att tillhandahålla nödlikviditet och rörelsekapital till befintliga kunder/banker mm.

Europeiska kommissionen har godkänt ett undantag tillsvidare som gör det möjligt för nationella regeringar att stödja sina ekonomier och som tillåter dem att avvika från reglerna om statligt stöd till minst december 2020. Det tillfälliga ramverket innehåller fem typer av stöd: Direktbidrag, selektiva skattemässiga fördelar och förskottsbetalningar till företag. Bistå företag med akuta likviditetsbehov. Statliga garantier för lån som tagits av företag från banker. Subventionerade företagslån. Och även möjligheten till re kapitalisering för hårt drabbade företag, dock som en absolut sista utväg då den typen av insatser kraftigt påverkar konkurrensen.

Ytterligare åtgärder har införts för att bistå den Europeiska ekonomin och dess återhämtning. Dels genom förslag på olika lättnader rörande de stabilitetsmekanismer som finns idag inom EU och EURO zonen för inflation, statsskulder mm. Man planerar också införandet av en europeisk återhämtningsfond som fr o m i sommar bör finnas tillgänglig.

[i] https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_en

/ Ola Nord, Head of City of Malmö EU office

 

Mer länkar för information:

CRII+

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources

FEAD

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638

Solidaritetsfonden

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/thefunds/solidarity/index_en.cfm

RescEU för material etc

https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_en

EGF

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326

SURE

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_572

Horizon

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

COSME

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

EIB info

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm

ECB action

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.en.html

EBRD info

https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus

State aid

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *