ETT STARKT OCH HÅLLBART NÄRINGSLIV

Ny näringslivsstrategi för ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor 2017-2022

Malmö stads nuvarande näringslivspolitiska strategi ”Näring till näringslivet” antogs av kommunfullmäktige 2009. I budget 2016 (med plan för 2017-2021) anger kommunfullmäktige att en ny näringslivsstrategi ska tas fram.

Stadskontoret redovisar nu ett remissförslag till ny näringslivsstrategi. Remissversionens tyngdpunkt ligger i att Malmö stad behöver en sammanlänkande och central strategi som visar inriktningen för hela kommunens ambition för – och relation till – näringslivet.  Det handlar både om en gemensam riktning för kommunens verksamheter och om en tydlighet gentemot befintliga och blivande företag i Malmö. Den föreslagna strategin ligger i linje med Nationell strategi om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi präglas av dialog och involvering. Efter att remisstiden gick ut, den 30 november 2016, kommer ett nytt förslag till ny näringslivsstrategi att utarbetas baserat på de synpunkter som remissinstanserna framfört. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar slutligt om en ny näringslivstrategi februari 2017.

Här kan du läsa remissversionen som PDF >>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *