Dubbel Yrkesutbildning

Dubbel Yrkesutbildning är ett avslutat projekt i Malmö som syftat till att implementera en tysk arbetsmarknadsmodell som utgår från företags och offentlig sektors kompetensförsörjningsbehov.

Malmö har hög arbetslöshet trots att det i staden finns fler arbetstillfällen än någonsin. Dilemmat är bristande matchning mellan arbetssökandes kompetens och efterfrågan på kvalifikationer från arbetsgivare.

I ett försök att råda bot på detta har Malmö stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne under tre år arbetat i ett ESF-projekt med namnet ”Dubbel Yrkesutbildning”. En modell med inslag från en lärlingsmodell i Tyskland har integrerats med svenska arbetsmarknadsinsatser. Med utgångspunkt från företagens kompetensförsörjningsbehov har nyanlända och andra arbetslösa med utländsk bakgrund på så sätt snabbare fått jobb.

Under projektets tre år har 124 deltagare deltagit i projektet. En process som skulle ha kunnat ta 6–8 år har gått på tre till tolv månader. De företag som har varit med i projektet har anställt 65% av deltagarna.

Företag med kompetensbrist får nya möjligheter

Samtidigt som arbetslösheten är hög i Malmö så är kompetensbristen hos vissa företag ett hinder för att de ska kunna växa och kanske anställa även inom andra yrkeskategorier. I projektet har fokus riktats på fyra yrken; fordonsmekaniker, byggmålare, servicevärdar/ köksbiträden och industrisvetsare/CNC-operatörer.

Modellens tyska förebild är en av de mest effektiva i Europa på kompetensutbud, skolning och efterfrågan på arbetskraft.

Per Tryding, Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, har studerat den tyska Dubbel Yrkesutbildning. I sin presentation vid DY:s slutkonferens sa Per att: ”DY-modellen kastar om ordningen. Det börjar med ett besök hos ett företag för att få en ”skräddarsydd” beställning. Vi ”härmar” företagens normala rekryteringsprocess. Sedan börjar förloppet med ett besök av tänkbara kandidater på företaget och en matchning.  Diskussionen och målbilden blir då konkret. Viktiga sociala faktorer kan stämmas av genom möte. Det är personer som möts, inte system. Någon eller några personer blir konkret antagna av företaget och får en praktikplacering medan yrkes- och språkutbildning pågår parallellt.”

Konceptet sprids

Projektet avslutades formellt den sista september, men arbetssättet som arbetsförmedlingen och Handelskammaren har etablerat kommer att fortsätta. Arbetssättet som Dubbel Yrkesutbildning har etablerat kommer att ingå i Arbetsförmedlingens jobbspår.

Fakta

Dubbel Yrkesutbildning är ett samarbete mellan Malmö stad, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Den europeiska social fonden medfinansierar projektet.

Dubbel yrkesutbildning innebär:

  • arbetsmarknadsutbildningar som anpassas till arbetsgivarens behov
  • learning by doing” – arbete och utbildning parallellt.
  • en snabbare väg till anställning för nyanlända och andra arbetssökande.

 

Dubbel yrkesutbildning är en del av projektplattformen Etablera fler snabbare som samordnar extern finansierade utvecklingsprojekt vars syfte är att förbättra etableringen av nyanlända Malmöbor, såväl på arbetsmarknaden som på bostadsmarknaden.