Fokusområden Näringslivsprogrammet 2017-2022

Fokusområden

För att nå kommunfullmäktiges mål inom näringsliv och arbete har fem prioriterade områden identifierats för näringslivsarbetet fram till 2022. Dessa prioriteringar har vidare analyserats utifrån erfarenheter av genomfört näringslivsarbete, olika kunskaps- och analysunderlag samt i bred dialog med näringslivsaktörer och andra lokala och regionala aktörer. Respektive fokusområde innehåller riktlinjer för stadens nämnder och bolag i näringslivsarbetet.

De fem fokusområdena är:

 

Malmö i sin omvärld

Malmös strategiska geografiska läge ger goda möjligheter att ytterligare förstärka samverkan i näringslivsfrågor med närliggande städer, regioner och länder. Det är viktigt att Malmö stad även fortsättningsvis aktivt medverkar i och drar nytta av möjligheterna med regionalt, nationellt och internationellt samarbete . Den demografiska utvecklingen och den pågående regionförstoringen innebär att invånare, besökare och företag verkar i ett funktionellt storstadsområde som sträcker sig över kommungränserna.

Malmö är en motor i regionens näringslivsutveckling
Malmö stad leder och främjar gränsöverskridande samarbeten inom företagsetableringar, entreprenörskap, innovation, forskning, utbildning och arbetsmarknad. Malmö stad arbetar aktivt för att erhålla externt finansiellt stöd till insatser för ökad konkurrenskraft och entreprenörskap. Malmö stad arbetar för att undanröja gränshinder i Öresundsregionen.

Malmö är en internationellt konkurrenskraftig stad
Malmö stad arbetar aktivt för att attrahera investeringar, besökare, forskare, talanger och etableringar av internationella företag. Malmö stad deltar aktivt i europeiska och internationella samarbeten, organisationer och nätverk för att främja erfarenhetsutbyte och utveckling inom näringsliv, entreprenörskap och forskning. I ett globalt perspektiv stärker staden sina relationer på den internationella arenan och ingår i internationella nätverk.

 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Malmös goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som företag och investeringar. Närheten till kontinenten och tillgång till arbetskraft, utbildning, bostäder, samhällsservice, föreningsliv, kultur- och fritidsaktiviteter och IT-infrastruktur samt välfungerande transportsystem utgör grundläggande förutsättningar för Malmös attraktivitet och tillväxt.

Malmö erbjuder en attraktiv livsmiljö
Malmö stad erbjuder ändamålsenliga bostäder i en attraktiv stadsmiljö, goda utbildningsmöjligheter, god IT-infrastruktur samt främjar en aktiv och bred idéburen sektor och ett varierat kultur- och fritidsliv. Malmö stad prioriterar samverkan med lärosäten i regionen för att erbjuda Malmöborna en god utbildning, så att de kan ta de jobb som växer fram. Malmö stad utvecklar samverkan med näringslivet och fastighetsägare för att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet.

Malmö stad verkar för ett hållbart, välfungerande och effektivt transportsystem
Malmö stad beaktar näringslivets behov vid planering och utveckling av stadens transportsystem. Malmö stad verkar för en god tillgänglighet med olika hållbara och välfungerande trafikslag till, från och inom hela Malmö för såväl Malmöbor som för pendlare, näringsliv och besöksnäring.

Malmö stad skapar goda fysiska förutsättningar för näringslivet
Malmö stad främjar en positiv näringslivsutveckling i hela staden. Malmö stad skapar goda förutsättningar för näringslivet genom att tillgången till mark, lokaler och bostäder fungerar liksom att hanteringen av planärenden och bygglov är effektiv. Malmö stad verkar för goda lokaliseringsförutsättningar för ett varierat näringsliv i samarbete med bygg- och fastighetsbolag.

 

Innovation och företagande

Innovations-, företags- och entreprenörskapsklimatet har en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Universitet och högskolor har en viktig roll för utvecklingen av innovationer. Ett starkt samarbete mellan staden, lärosäten, företag, civilsamhället samt det omgivande samhället i övrigt är viktigt för att möta den ökande internationella konkurrensen. Av stor betydelse är även att tillvarata den kunskap och entreprenöriella potential som finns i Malmö.

I Malmö stimuleras företagande och entreprenörskap
Malmö stad arbetar aktivt för att stärka stadens breda och unika näringslivsstruktur. Malmö stad arbetar målmedvetet och systematiskt för att attrahera fler investeringar och etableringar till Malmö. Malmö stad förbättrar kontinuerligt stödet till nya och växande företag genom rådgivning och möjligheter till internationalisering i samverkan med andra aktörer.

Malmö stad stödjer forskning, utveckling och innovation
Malmö stad stödjer innovationsarenor, forskningsparker och inkubatorsverksamhet för att stimulera nya tjänster, produkter och tillväxtföretag. Malmö stad erbjuder utveckling av testbedmiljöer i staden. Tillsammans med akademi, näringsliv och civilsamhälle bidrar Malmö stad till att vidareutveckla forsknings- och innovationssystem.

I Malmö utvecklas kulturella och kreativa näringar
Malmö stad bidrar till att skapa förutsättningar för att kunna tillvarata potentialen och öka tillväxten hos de kreativa och kulturella näringarna.  Malmö stad verkar för gränsöverskridande mötesplatser, branschfokuserade kluster och inkubatorer för de kreativa och kulturella näringarna.

Malmö fortsätter att växa som besöksdestination
Malmö stad fortsätter utveckla Malmös roll som nav för besök i regionen och tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer gör staden en målmedveten satsning för att öka antalet besökare, handel, evenemang, möten, kongresser och konferenser. Malmö stad ska även främja och stödja etablering av nya besöksmål och reseanläggningar.

Malmö stad verkar för en miljödriven näringslivsutveckling
Malmö stad har högt uppsatta miljömål och ambitioner för en hållbar näringslivsutveckling. Malmö stad stimulerar lokala satsningar på logistik, tillverkning, kunskaps- och teknikutveckling samt produktion av förnybara energislag. Malmö stad uppmuntrar hållbara initiativ inom cirkulär ekonomi.

 

Kompetensförsörjning

En fungerande kompetensförsörjning är en långsiktig grund för att säkra välfärden och för att utveckla en bättre social sammanhållning i staden. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens och/eller yrkeserfarenhet är också en förutsättning för att näringslivet i Malmö ska fortsätta att utvecklas. Förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning skapas om utbildnings- och arbetsmarknadssystemets olika delar samverkar med varandra och med det omgivande samhället, utifrån de behov som finns i näringslivet i termer av arbetskraft.

Malmö stad verkar för bra skolor och utbildning
Malmö stad arbetar systematiskt och strukturerat för att stärka kunskapsnivåerna i skolan och minska skillnaderna mellan stadens skolor. Utbildning är en viktig investering för den enskilde och en viktig del i den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Malmö stad verkar för en god matchning på arbetsmarknaden
Malmö stad arbetar strukturerat för att synliggöra och tillvarata kompetens hos alla Malmöbor för rätt matchning till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Malmö stad prioriterar dialog med företagen utifrån deras behov av arbetskraft med adekvat kompetens. Vidare skapar staden möjligheter för att komplettera och validera utbildningar och yrkeskunskaper samt utvecklar nya metoder att förvärva nödvändiga språkkunskaper. Ett långsiktigt arbete för kompetensförsörjning inkluderar även planer för förbättrad regional pendling.

I Malmö samverkar staden, civilsamhället, akademin och näringslivet
Malmö stad stärker samverkan med näringsliv, utbildningsamordnare, akademin, civilsamhället, myndigheter och organisationer för att tillgodose näringslivets och stadens kompetensförsörjning. Malmö stad verkar aktivt för en ökad regional samverkan gällande utbildningsmöjligheter mot företagens kompetensbehov.

Kommunal service

En viktig del för att främja ett positivt företagsklimat är arbetet med att göra det enkelt att starta och driva företag, vilket syftar till god service och ändamålsenliga regler. Företagen är beroende av kvaliteten i kommunala verksamheter, av den vardagsnära företagsservicen och myndighetsutövningen. Ett prioriterat område är att förenkla för företag och utgå från företagens behov.

Malmö stad erbjuder effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning
Malmö stad erbjuder enkel, snabb och kundfokuserad information och myndighetsutövning som möter de nybildade och befintliga företagens behov. Malmö stad erbjuder digitala tjänster som underlättar vardagen för företag. Malmö stad strävar efter att förenkla, tillgängligöra och samordna kommunens rådgivning, ärendeberedning, tillsyn och information. Malmö stad har en god dialog med näringslivet för ökad kunskap om behov och utmaningar.

Malmö stad stärker kunskapen om offentlig upphandling
Malmö stad samverkar med näringslivet och den ideella sektorn i syfte att stärka den generella kunskapen om offentlig upphandling. Malmö stad lotsar genom informationsinsatser och kunskapshöjande aktiviteter dessa rätt i alla typer av frågor som rör offentlig upphandling. Malmö stad verkar för fler små och medelstora företags möjligheter att delta i stadens upphandlingar. Malmö stad ligger i framkant när gäller att göra upphandlingar som ställer krav på schysta villkor, tydliga miljökrav och sysselsättning.